W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy

Informacja Ministerstwa Cyfryzacji na temat projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych były przedmiotem spotkania Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy, które odbyło się 7 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Pan Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz przedstawiciele resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wiceminister M. Zagórski poinformował, że w związku z przyjętym w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), konieczne stało się opracowanie zupełnie nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Nadmienił, że wdrażanie pakietu związanego z RODO zostało podzielone na dwa etapy tj.  na nową ustawę o ochronie danych osobowych oraz na przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Odnosząc się do projektu ustawy o ochronie danych osobowych poinformował, że został on  zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów i w dalszej kolejności zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów. Natomiast w kwestii przepisów wprowadzających  nadal trwa proces uzgodnieniowy.

Wiceminister M. Zagórski nadmienił, że zostaną wprowadzone przepisy dotyczące skrócenia czasu postepowań prowadzonych w sprawach naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, które mają się zamykać w miesięcznym cyklu wynikającym z Kodeksu postepowania administracyjnego oraz zniesiona zostanie dwuinstancyjność postępowania w sprawach naruszeń.

W dalszej części spotkania przedstawiciel ministerstwa cyfryzacji odniósł się do kwestii zmian w  części dotyczącej Kodeksu pracy. Zwrócił uwagę na 3 obszary dotyczące: zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, przetwarzania danych biometrycznych pracownika i monitoringu wizyjnego. Następnie szczegółowo przedstawił i omówił propozycje zapisów zmian w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy do powyższych obszarów.

Uzgodniono, że do 9 marca br. strona społeczna prześle do Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwagi i propozycje zapisów do przedstawionych zmian w Kp.

Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na 20 marca br. (MRPiPS)