W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na temat planów związanych z prowadzeniem dialogu społecznego w obszarze zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów Rady oraz Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia była jednym z tematów posiedzenia Prezydium RDS w dniu 6 marca br.
Minister Ł. Szumowski poinformował o planowanej ogólnopolskiej debacie poświęconej długoterminowym celom reformy ochrony zdrowia w Polsce. W najbliższym czasie zostanie powołana Rada Programowa, która ustali harmonogram i tematykę spotkań. W założeniach resortu szerokie grono uczestników debaty pozwoli opracować akceptowalne kierunki zmian i reform sektora ochrony zdrowia. Spotkania planowane są do wiosny przyszłego roku. Potwierdzono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 25 kwietnia br. poświęcone będzie między innymi debacie na temat zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w opiekę pielęgniarską i położniczą.
 
W dalszej części spotkania uzgodniono, że przyjęte przez stronę społeczną Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 8 stycznia 2018 r. o jawności życia publicznegozostanie przekazane do Macieja Wąsika - Sekretarza Stanu w KPRM.
 
W kolejnej części spotkania prof. Marcin Zieleniecki - Podsekretarza Stanu w MRPiPS, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy przedstawił informację na temat stanu prac Komisji. Przypomniał, że zadaniem Komisji było – w ciągu 18 miesięcy - wypracowanie dwóch projektów ustaw: Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Prace nad poszczególnymi projektami toczyły się równolegle w dwóch wewnętrznych Zespołach powołanych w ramach Komisji. Na dzień 14 marca 2018 r. planowane jest ostatnie posiedzenie Komisji, na którym zostanie poddana pod głosowanie uchwała o przyjęciu projektów Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Jeżeli Komisja podejmie uchwałę o przyjęciu projektów Przewodniczący Komisji, wraz z projektami, przekaże ją do ministra właściwego do spraw pracy.
 
Na pytania członków Prezydium odpowiadali, biorący udział w spotkaniu, prof. Arkadiusz Sobczyk - Przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu ustawy  – Kodeks pracy i prof. Jakub Stelina - Przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. (MRPiPS)