W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Strona rządowa reprezentowana była przez Piotra Skibę – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu udział wziął również Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
Na posiedzeniu kontynuowano dyskusję na temat przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), które mają wejść w życie od początku 2019 roku. PPK w pełni mają charakter prywatny, nie są związane z powszechnym systemem emerytalnym i ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Podstawowym celem systemu, który będzie dobrowolnym, dodatkowym programem gromadzenia kapitału, jest wzrost poziomu oszczędności emerytalnych Polaków i wyższe świadczenia. Program kierowany jest do wszystkich pracowników, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a więc również pracujących np. na zlecenia, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą mają dostęp do programów indywidualnych.
 
Wiceminister Piotr Skiba poinformował, że w dniu 16 kwietnia br. odbędzie się konferencja uzgodnieniowa.
 
Z kolei Prezes Paweł Borys udzielił obszernych wyjaśnień i odpowiedzi na uwagi organizacji pracodawców i organizacji związkowych, które w procesie uzgodnień i konsultacji zostały przesłane do Ministerstwa Finansów. Zauważył, że część uwag dotyczy zapewnienia, aby system był korzystny dla osób o najniższych dochodach. Pozostałe koncentrowały się wokół bezpieczeństwa środków zgromadzonych w PPK jak również obciążeń pracodawców. Partnerzy społeczni wskazywali również na szereg innych elementów.
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)