W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. była przedmiotem posiedzenia Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 7 maja 2018 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentowała Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
W dniu 24 kwietnia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018-2021. Stanowi on podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok następny i określa wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych. Wiceminister L. Skiba przedstawił główne wielkości makroekonomiczne zawarte ww. planie. W latach 2018-2019 PKB wzrośnie realnie po 3,8% r/r, a w 2020-21 odpowiednio o 3,7% i 3,6%. Przewiduje się, że w 2018 r. stopa bezrobocia spadnie do 4,2% z 4,9% zanotowanych w roku poprzednim, a w 2019 r. wyniesie 3,9%. Przy utrzymaniu założonych trendów na rynku pracy, w długim horyzoncie prognozy stopa bezrobocia może zmniejszyć się nawet do 3,3%. Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy będzie sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym.
Następnie odbyła się dyskusja, w toku której partnerzy poruszyli kwestie dotyczące m.in.: wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, oszczędności gospodarstw domowych, polityki migracyjnej, stawki VAT, progów podatkowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz odmrożenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Kolejnym omawianym punktem była wstępna dyskusja nad wypracowaniem przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej; minimalnego wynagrodzenia za pracę i emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)