W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych

Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 13 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wzięła Poseł Urszula Augustyn oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przedmiotowy projekt zakłada nowelizację ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotyczy m.in. wprowadzenia regulacji określającej termin do wydania skierowania na badania lekarskie w zawiązku ze złożeniem przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia jak również  przesunięcia daty rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i przedłużenia trwania urlopu o czas trwania procedury odwoławczej przed wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy.
Partnerzy społeczni co do zasady poparli poselski projekt omawianej ustawy. Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja nad tematem przyjętym do programu prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2018 – Działania rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)
 
 

Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 13 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wzięła Poseł Urszula Augustyn oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przedmiotowy projekt zakłada nowelizację ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotyczy m.in. wprowadzenia regulacji określającej termin do wydania skierowania na badania lekarskie w zawiązku ze złożeniem przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia jak również  przesunięcia daty rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i przedłużenia trwania urlopu o czas trwania procedury odwoławczej przed wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy.

Partnerzy społeczni co do zasady poparli poselski projekt omawianej ustawy. Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja nad tematem przyjętym do programu prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2018 – Działania rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)