W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

Informacja na temat realizacji przez ZUS ustawy zmieniającej wiek emerytalny oraz ustawy wprowadzającej indywidualne rachunki składkowe płatników (e-Składka) była przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Posiedzenie z udziałem Andrzeja Dery - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w MRPiPS, Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w MRPiPS oraz  członków Rady i przedstawicieli rządu odbyło się 20 grudnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Prof.Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiła prezentacje na temat przygotowań, realizacji i efektów działań podjętych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poinformowała, że w celu zminimalizowania opóźnień w realizacji zadań oraz zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez ZUS uruchomiono w ramach działań dwa projekty realizacyjne: projekt obniżenia wieku emerytalnego i projekt doradca emerytalny. Zaznaczyła, że w okresie od 1 września do 16 grudnia 2017 r. do ZUS wpłynęło około 413 tys. wniosków o przyznanie emerytury z ustawy obniżającej wiek emerytalny na podstawie których wydano ponad 379 tys. decyzji emerytalnych. Podkreśliła, że obsługa ustawy emerytalnej możliwa była dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i właściwej organizacji pracy oraz zaangażowaniu pracowników.
 
Minister E. Rafalska podziękowała Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za ogromną pracę przy wdrożeniu reformy emerytalnej. Podkreśliła, że ZUS znakomicie wywiązał się z przygotowania i wdrożenia do wejścia w życie ustawy wiekowej. Przewodnicząca Rady dodała, że przed ZUS-em jeszcze wiele wyzwań m.in.  od stycznia 2018 r. wchodzi e-składka a od lipca 2018 r. e-zwolnienia. Zdaniem Minister E. Rafalskainstytucja doradcy emerytalnego, to element dialogu społecznego, wprowadzony przez ZUS, gdzie następuje rozmowa pomiędzy doradcą emerytalnym a osobą, która podejmuje decyzję o przejściu na emeryturę.
 
Partnerzy społeczni  również wyrazili  uznanie dla sposobu wdrożenia reformy emerytalnej przez ZUS.
 
W dalszej części spotkania Rada przyjęła:
 
  • Uchwałę Nr 22 Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
  • Uchwałę Nr 23 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany Uchwały nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
oraz uchwały strony społecznej Rady:
 
  • Uchwałę Nr 54 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 11 października 2017 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji.
  • Uchwałę Nr 55 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego. (MRPiPS)