W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Debata o reformie/reorganizacji egzekucji administracyjnej była jednym z głównych tematów posiedzenia Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Posiedzenie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów odbyło się w dniu 1.02.2018 roku  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. 
W dyskusji uczestniczyli również Dyrektorzy Wielkopolskiej i Podlaskiej Izby Administracji Skarbowej. Zaobserwowane problemy z poborem należności były podstawą analiz działalności urzędów skarbowych i przyjętych rozwiązań pilotażowych w zakresie alokacji uprawnień pracowników lub łączenia małych urzędów. Uczestnicy spotkania podkreślali, że zmiany są potrzebne ale też i dalsza wymiana poglądów w zakresie możliwych rozwiązań.
 
Dyskutowano również o realizacji postanowień ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która nakłada nowe obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego oraz przewoźnika. Ministerstwo Finansów uruchomiło system SENT – czyli system rejestracji i monitorowania przewozu tzw. towarów „wrażliwych” (m.in. paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, susz tytoniowy). W ustawie określono kody CN, które podlegają monitorowaniu.
 
Dalsza dyskusja obejmowała temat realizacji przez Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej rekomendacji Zespołu ds. odwołań pracowników i funkcjonariuszy od propozycji pracy/służby w KAS, działającego zgodnie z Porozumieniem z 1 marca 2017 zawartym pomiędzy Szefem KAS a NSZZ „Solidarność”.  Pozytywna opinia zespołu jest rekomendacją dla pracodawcy do zmiany warunków zatrudnienia. (MRPiPS)