26 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
W trakcie dyskusji dotyczącej wypracowania ostatecznego kształtu stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych programach kapitałowych uzgodniono, że Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego przekazany zostanie projekt stanowiska wraz ze zgłoszonymi do niego uwagami.
Podczas spotkania Minister Zieleniecki przedstawił przyjęty w dniu 12.06.2018 r. przez Radę Ministrów dokument „Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.”. Strona rządowa proponuje w nim pozostawienie poziomu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na poziomie 103,26%. Wzrost świadczeń przy tym wskaźniku oznacza, że: 
1) najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta socjalna wzrosną z 1029,80 zł do 1063,37 zł; 
2) przeciętna emerytura wzrośnie z 2262,88 zł do 2336,65 zł; 
3) przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie z 1713,15 zł do 1769,00 zł; 
4) przeciętna renta rodzinna wzrośnie z 1980,62 zł do 2045,19 zł.
Omówiono również zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wiążą się one z projektem ustawy zmieniającym ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, który jest obecnie procedowany w parlamencie. Projektowany akt prawny zakłada zniesienie odrębności zasad lokowania i inwestowania środków, które zostały przekazane z Otwartych Funduszy Emerytalnych na rzecz Funduszu Rezerwy Demograficznej.
W dalszej części posiedzenia Minister Robaczyński zaprezentował Założenia projektu budżetu państwa na 2019 r. Przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: dynamika realna PKB wyniesie 3,8%; średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3%; przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o 5,6%; dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 6,1%. Rząd założył także, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniesie 10 mln 709 tys. etatów; stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,6%; przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 559 tys. etatów. Przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0% w ujęciu nominalnym, co oznacza, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)