Dyskusja nad rządowym projektem ustawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nad projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, była głównym tematem posiedzenia Zespołu Problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie odbyło się 16 maja 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
W posiedzeniu udział wziął Piotr Müller – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceminister Piotr Müller przedstawił zmiany jakie mają być zaproponowane w trakcie prac parlamentarnych. Dotyczą one w głównej mierze kwestii ewaluacji badań naukowych tj. wpisanie na poziomie ustawy kwestii związanych ze specyfiką nauk humanistycznych i społecznych, doprecyzowanie przepisów, które się pojawiły w trakcie prac nad projektowaną ustawą oraz konsekwencji w przepisach przejściowych dotyczących układów zbiorowych.  Ponadto poinformował, że kolejną poprawką jaka będzie zgłoszona to propozycja możliwości usunięcia rektora przez samą radę uczelni oraz zapis, że to statut uczelni będzie określał typy jednostek organizacyjnych, które są w uczelni. Następnie odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych, w trakcie której poruszono m.in. następujące kwestie: przywrócenia możliwości zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych z MNiSW, regulacji ładu płacowego, zbyt długiego okresu dostosowywania regulaminów pracy, tworzenia grup zaszeregowania w uczelniach, degradacji uczelni regionalnych, składu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich oraz statutów uczelni.
Uzgodniono powrót do dyskusji na forum Zespołu w momencie przekazania przez resort nauki i szkolnictwa wyższego aktów wykonawczych (projektów rozporządzeń) do nowelizowanej ustawy. Zaproponowano termin kolejnego posiedzenia na 25 czerwca br. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)