W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. Stronę rządową reprezentował Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z przedstawicielami kierownictwa Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentu Strategii Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyła również Rzeczniczka Funduszy Europejskich w tym resorcie.
Rzeczniczka Funduszy Europejskich przedstawiła informację na temat głównych zadań i wyników dotychczasowych prac. Dyskutowano nad przyszłymi zadaniami rzecznika i jego biura oraz trybem współpracy z partnerami społecznymi – przede wszystkim w celu koordynowania działań RFE powołanych przez instytucje zarządzające dla RPO oraz usprawnienia kontaktu między poszczególnymi instytucjami a beneficjentami.
 
Drugi punkt porządku obrad był poświęcony przedyskutowaniu nowych interpretacji przepisów obejmujących zasady konkurencyjności i rozeznania rynku przez IZ PO WER – w nawiązaniu do dyskusji, która miała miejsce podczas ostatniego spotkania grupy ds. efektywności PO WER. Partnerzy społeczni zaapelowali m.in. o nadanie właściwej rangi interpretacjom znowelizowanych przepisów, głównie w zakresie wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków i szacowania wartości zamówienia.
 
Ponadto strona rządowa przedstawiła, informację na temat aktualnego stanu prac nad nową perspektywą finansową UE po 2020 roku, obejmującą m.in.: zakończenie prac w MIiR nad aktualizacją stanowiska Polski ws. polityki spójności; publikację projektu pakietu rozporządzeń UE ws. Wieloletnich Ram Finansowych oraz ws. poszczególnych instrumentów UE (wraz z planowaną zawartością); najważniejsze kwestie obecnie rozpatrywane w kontekście polityki spójności. Dyskutowano nad zakresem zaangażowania partnerów społecznych w prace nad perspektywą 2020+.
 
W dalszej części posiedzenia przedstawiono informację i dyskutowano na temat działania 2.2. PO WER w aspekcie proponowanego przez partnerów społecznych przeniesienia części środków finansowych z tego działania do działania 2.20. Przedstawiciel strony rządowej zaproponował zorganizowanie w tej sprawie spotkania reprezentantów partnerów społecznych z pracownikami PARP i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego MIiR. Propozycja została zaakceptowana przez Zespół.
 
Ostatni punkt porządku obrad był poświęcony omówieniu roli opiekuna projektu wobec beneficjentów – na podstawie przeglądu przygotowanego przez IZ – pod kątem: zasad wyboru, zadań i obowiązków, najczęstszych zastrzeżeń opiekuna wobec beneficjenta i beneficjenta wobec opiekuna, działań naprawczych. Strona związkowa zgłosiła szereg problemów i zastrzeżeń oraz zaproponowała przeprowadzenia monitoringu w tej dziedzinie, w celu odgórnego usprawnienia pracy opiekunów. Strona rządowa zadeklarowała, że po przeanalizowaniu swoich możliwości w tym zakresie powróci do sprawy na jednym z najbliższych posiedzeń Zespołu. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)