Dyskusja na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2019-2020 w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym wzrostu płac nauczycieli w roku 2018 poszerzona o wnioski Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Gdańsku i w Warszawie była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. W spotkaniu, które odbyło się 11 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” stronę rządową reprezentował Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ponadto udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w Warszawie i w Gdańsku.
Wiceminister M. Kopeć poinformował, że kwestia wynagrodzeń dla nauczycieli na bieżący rok została zagwarantowana w ustawie budżetowej, w powiększeniu subwencji oświatowej oraz równocześnie poprzez ustalenie kwoty bazowej. Na tej podstawie powstało rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, których wysokość zostanie podwyższona o 5,35% w stosunku do wysokości stawek obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. Wzrost o 5,35% wynika ze wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli, ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2018.  Poinformował, że w kolejnych latach również jest zapowiadany wzrost 5% co oznacza, że wzrost wynagrodzeń nauczycieli wyniesie ok. 15,8% w ciągu 3 lat.
 
Przedstawiciel WRDS w Gdańsku odnosząc się do informacji zaznaczył, że wzrost wynagrodzeń o 15,8% jest niemożliwy z uwagi, że zmiany płacowe są wprowadzone od 1 kwietnia br. a nie od stycznia 2018 r. W związku z tym podwyżka na 2018 r. wyniesie tylko 3,75% a nie 5% . Ponadto odniósł się do kwestii deklarowanego przez resort edukacji wzrostu zatrudnienia nauczycieli w wyniku reformy strukturalnej.
 
Przedstawicielka WRDS województwa mazowieckiego odniosła się do niżu demograficznego. Podkreśliła, że z  danych MEN wynika iż w roku 2016-2017 ubyło 184 tys. uczniów natomiast w roku 2017-2018 tylko 16 tys. w skali kraju. W świetle tych danych stwierdziła, iż nie można mówić o niżu demograficznym. Ponadto podniosła kwestię wydłużonego awansu zawodowego nauczycieli.
 
Strona społeczna poruszyła kwestie m.in. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, spotkania z Prezesem Rady Ministrów oraz zawartego porozumienia we Wrocławiu dotyczącego powołania Zespołu doraźnego ds. oświaty. Jednocześnie wnosi o rozpoczęcie dialogu, z udziałem Prezesa Rady Ministrów, na temat wzrostu plac nauczycieli w roku 2019. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)