W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Uchwały RDS

Uchwała nr 1 z dnia 9 listopada 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
 
Uchwała nr 2 z dnia 17 listopada 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenie projektu planu finansowego Biura Rady na 2016 r. - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
 
Uchwała nr 3 z dnia 14 grudnia 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego
 
Uchwała nr 4 z dnia 14 grudnia 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego
 
Uchwała nr 5 z dnia 14 grudnia 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego
 
Uchwała nr 6 z dnia 14 grudnia 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady
 
Uchwała nr 7 z dnia 14 grudnia 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych
 
Uchwała nr 8 z dnia 18 lutego 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2016 r.
 
Uchwała nr 9 z dnia 18 lutego 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2015 r.
 
Uchwała nr 10 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady
 
Uchwała nr 11 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r. 
Uchwała nr 12 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Uchwała nr 13 z dnia 22 lipca 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r. - Załącznik do uchwały
 
Uchwała nr 14 z dnia 15 września 2016 rRady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany Uchwały nr 13 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r.
 Uchwała nr 15 z dnia 23 września 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 
Uchwała nr 16 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy.
 
Uchwała nr 17 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych.
 
Uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego:
 
 
Uchwała nr 1 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
 
Uchwała nr 2 z dnia 18 lutego 2016 r.strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 
Uchwała nr 3 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
 
Uchwała nr 4 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie opiniowania przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych
 
Uchwała nr 5 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE
 
Uchwała nr 6 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego.
Uchwała nr 7 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie opiniowania innych projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 
Uchwała nr 8 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali. 
 
Uchwała nr 9 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.
Uchwała nr 10 z dnia 8 czerwca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówną konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi.
 
Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
 

Uchwała nr 14 z dnia 14 lipca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Uchwała nr 15 z dnia 14 lipca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności.

Uchwała nr 16 z dnia 14 lipca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie powołania Zespołu branżowego ds. transportu lotniczego i obsługi lotniskowej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.

Uchwała Nr 17 z dnia 15 września 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Uchwała nr 18 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Uchwała nr 19 z dnia 19 października 2016 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego.

Uchwała nr 20 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.