W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Biuletyn 4/2017 (22)

Biuletyn: materiały z konferencji, nr 4/2017(22)
 
W numerze:
Konferencja międzynarodowa: „Pracownicy migracyjni na rynku pracy – ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej Europy”  Warszawa, 19–20 września 2017 r. 
International Conference: „Migrant workers on the labor market – assessment of the situation from the Eastern and Western European perspective” Warszaw, 19–20 September 2017
Zjawisko migracji pracowniczej w Europie staje się ważnym problemem wymagającym pilnych i dalekosiężnych regulacji, zarówno na polskim rynku pracy, jak i na europejskim i ściślej, na unijnym rynku pracy. W tym celu, w dniach 19-20 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Pracownicy migracyjni na rynku pracy – ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej Europy”, zorganizowana przez CPS „Dialog”, Fundację F. Eberta, we współpracy z Europejską Federacją Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unison – EFFAT) oraz Europejską Federacją Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (European Federation of Building and Woodworkers – EFBWW/FETBB) i Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych.
W niektórych krajach Unii Europejskiej zatrudnienie migrantów sięga 10% ogółu zatrudnionych, w innych taki poziom można odnotować w poszczególnych branżach. 
Także w Polsce, gdzie obserwuje się tendencję rosnącą w zatrudnieniu migrantów, są takie rodzaje pracy, gdzie owe 10% migrantów już występuje, są i takie, gdzie migranci zaczynają dominować (usługi opiekuńcze, czy rolnictwo). Czy więc migranci będą coraz bardziej konieczni, by zmniejszać deficyt rąk do pracy w Polsce? Czy powstanie kiedyś np. samodzielny ukraiński związek zawodowy w Polsce? Czy zwiastunem przemian stanie się szwajcarska organizacja opiekunek z zagranicy „Respect”? Czy pomoc już udzielana przez europejskie, a także polskie związki zawodowe pracownikom migracyjnym jest zapowiedzią ucywilizowania ich pracy? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące roli i skali zjawisk migracyjnych znajdziecie Państwo na stronach niniejszego „Biuletynu”.