W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Uchwały RDS


Uchwała nr 1 z dnia 9 listopada 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
 
Uchwała nr 2 z dnia 17 listopada 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenie projektu planu finansowego Biura Rady na 2016 r. - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
 
Uchwała nr 3 z dnia 14 grudnia 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego
 
Uchwała nr 4 z dnia 14 grudnia 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego
 
Uchwała nr 5 z dnia 14 grudnia 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego
 
Uchwała nr 6 z dnia 14 grudnia 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady
 
Uchwała nr 7 z dnia 14 grudnia 2015 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych
 
Uchwała nr 8 z dnia 18 lutego 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2016 r.
 
Uchwała nr 9 z dnia 18 lutego 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2015 r.
 
Uchwała nr 10 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady
 
Uchwała nr 11 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r. 
 
Uchwała nr 12 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Uchwała nr 13 z dnia 22 lipca 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r. - Załącznik do uchwały
 
Uchwała nr 14 z dnia 15 września 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany Uchwały nr 13 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r.
 
Uchwała nr 15 z dnia 23 września 2016 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 
Uchwała nr 16 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy. 
 
Uchwała nr 17 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych.
 
Uchwała Nr 18 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2017 r.
 
Uchwała Nr 19 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonywania planu finansowego Biura Rady za 2016 r.
 
Uchwała Nr 20 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 r. 
 
Uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego:
 
 
Uchwała nr 1 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
 
Uchwała nr 2 z dnia 18 lutego 2016 r.strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 
Uchwała nr 3 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
 
Uchwała nr 4 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie opiniowania przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych
 
Uchwała nr 5 z dnia 18 lutego 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE
 
Uchwała nr 6 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego.
 
Uchwała nr 7 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie opiniowania innych projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych.
 
Uchwała nr 8 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali. 
 
Uchwała nr 9 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.
 
Uchwała nr 10 z dnia 8 czerwca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówną konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi.
 
Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
 
Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 
Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
 

Uchwała nr 14 z dnia 14 lipca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Uchwała nr 15 z dnia 14 lipca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności.

Uchwała nr 16 z dnia 14 lipca 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie powołania Zespołu branżowego ds. transportu lotniczego i obsługi lotniskowej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.

Uchwała Nr 17 z dnia 15 września 2016 r. strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Uchwała nr 18 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Uchwała nr 19 z dnia 19 października 2016 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego.

Uchwała nr 20 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Uchwała nr 21 z dnia 8 grudnia 2016 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw transportu drogowego.

Uchwała nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w branży spożywczej.

Uchwała nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w sektorze kultury i mediów.

Uchwała nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała nr 25 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie realizacji
projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany w instrumencie
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r.

Uchwała nr 26 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie projektu
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg
wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t
oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej
osi do 8 ton.

Uchwała nr 27 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie problemu
niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.

Uchwała nr 28 z dnia 23 marca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie kierunków zmian w systemie
ochrony zdrowia.

Uchwała nr 29 z dnia 23 marca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie sposobu wdrożenia i skutków
ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
(sieć szpitali).

Uchwała nr 30 z dnia 23 marca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zmiany interpretacji podatkowych
dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.

Uchwała nr 31 z dnia 23 marca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o
zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).

Uchwała nr 32 z dnia 13 kwietnia 2017 r. stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia.

Uchwała nr 33 z dnia 13 kwietnia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.).

Uchwała nr 34 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym

Uchwała nr 35 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie zaleceń partnerów społecznych dotyczące jakości staży na otwartym rynku pracy;

Uchwała nr 36 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie;

Uchwała nr 37 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne;

Uchwała nr 38 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską;

Uchwała nr 39 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (wyciągi z rachunków bankowych JPK_WB)